20/06/2018

Viết từ đam mê của DEMEN

Cuộc sống là một chuỗi những hành trình. Mỗi người đều có những chuỗi hành trình trải nghiệm riêng cho mình.

Tôi cũng giống như bạn, đều có những trải nghiệm riêng quý báu. Những trải nghiệm đó giữa tôi và bạn có thể không giống nhau… mà cũng có thể giống nhau. Dù có cái sự giống nhau hay không giống nhau giữa tôi và bạn đi chăng nữa, tôi và bạn cũng sẽ gặp nhau ở một điểm gọi là “đồng cảm”.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *